Discography

DVD (XUA Records)
Wind and Rhythm

XUA Records(XUADV-8002)

Xu Xe(erhu)
Li Wang(piano)

June 5-7, 2004
Tokyo IMA Hall

Retail Price: $45.00 plus shipping cost
On Line order: $40.00 plus shipping cost

Click here to order now

Track List
01) Xu Ke :Wind and Rhythm    
02) Chen Yi:Fisherman's Song    
03) Wang Jian-min: First Erhu Rhapsody    
04) Xu Ke:Think of    
05) Zhou Long/arr, XuKe:Taiping Drum    
06) Wang Jian-min:Scenery of Tianshan
Chen Yi:Romance And Dance
   
07) Romance    
08) Dance    

 

Go to List Page Go To PageTop
Copyright © 2003-08 Xu Arts Production Co. All Rights Reserved.